Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Ο ναός των Δυτικών...


''Ο ναός των δυτικών της Κιμώλου, τιμώμενος επ' ονόματι της Παναγίας του Ροζαρίου, κείται εις την Δ. πλευράν του κάστρου και είναι κτίσμα των μέσων του ΙΖ' αι. Περί του εν λόγω ναού εδημοσιεύθη έκθεσις του λατίνου επισκόπου Σύρου Αντωνίου Ιουστινιάνη, επισκεφθέντος την Κίμωλον αρχομένου του ΙΙΙ' αι., ήτις αποτελεί σπουδαιοτάτην ιστορικήν πηγήν δια τα φραγκικάς εκκλησίας των νήσων. Κατά την έκθεσιν ταύτην, ο ναός ωκοδομήθη <<δια των ελέων των κορσάρων προς πνευματικήν αυτών παραμυθίαν, ως και άλλων χριστιανών, οι οποίοι καταπλέουσιν εις την νήσον συχνότερον, ένεκα των ευκολιών, τας οποίας παρέχει ο λιμήν της Κιμώλου>>.

Ειδήσεις περί του ναού τούτου παρέχει και ο Sonnini εις το ταξιδιωτικόν αυτού έργον, εις το οποίον περιγράφει αρίστην εικόνα, υπάρχουσαν εις τον ως άνω ναόν, την οποίαν ο περιηγητής παρέλαβε μεθ' εαυτού κατά την επιστροφήν του εις Γαλλίαν, ίνα διασώση, ως λέγει, εκ καταστροφής.''

Πηγή: Κιμωλιακά, Τόμος Β', του Ιωάννου Σπ. Ράμφου, Πρωτοπρεσβύτερου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου