Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Η Κατακόμβη της Βαρβαράκενας...Αρχικά, θα θέλαμε να σας ευχηθούμε καλό χειμώνα. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην άγνωστη υπόγεια Κίμωλο μας με την κατακόμβη της Βαρβαράκαινας. Τα στοιχεία που σας παραθέτουμε πηγάζουν από το βιβλίο του κυρίου Χαρίδημου Γ. Μουστάκα, Δικηγόρου : ''Περί του Προιστορικού Πολιτισμού Των Κυκλάδων Νήσων Η Νήσος Κίμωλος''.

'' Μερικαί Αρχαιολογικαί ανασκαφαί, ενεργηθείσαι εις Κίμωλον και εις την τοποθεσίαν Βαρβαράκενα κατά Ιούλιον 1953.

Κατά τας ανασκαφάς αίτινες έλαβον χώραν κατά Ιούλιον 1953 εν τω αγρώ της Ειρήνης, Γεωργίου Αντωνίου Σάρδη, ιερέως, εις θέσιν Βαρβαράκενα απεκαλύφθη σπήλαιον εσκαμμένον από αρχαιοτάτων χρόνων εντός του μαλακού σχετικώς βράχου, το οποίον χρονολογείται πιθανώς από των πρώτων Χριστιανικών χρόνων ή και παλαιότερον.

Το σπήλαιον αποτελείται εκ περισσοτέρων θαλάμων. Εις το έδαφος υπάρχουσι πολλοί τάφοι, οίτινες ανευρέθησαν καλυμμένοι με πορίνας πλάκας καλώς πελεκημένας. Οι τάφοι ευρέθησαν κενοί.

Ελάχιστα αντικείμενα και πήλιναι λυχνίαι χριστιανικαί ανευρέθησαν εντός αυτών. Προφανώς οι τάφοι ούτοι είχον συληθή προ πολλών ετών. Εντός ενός των τάφων τούτων ανευρέθη πήλινον τι αγγείον εις σχήμα θόλου, κωνοειδές όπερ φέρει την λέξιν ΦΙΛΟΥΜΕΝΑ γεγραμμένην δια κεφαλαίων ψηφίων.

Προφανώς η λέξις αυτή αναφέρεται εις όνομα αποθανούσης <<Φιλουμένη>> το δε αγγείον ετοποθετήθη εντός του τάφου κατά τον ενταφιασμόν της θανούσης,

Το εν λόγω σπήλαιον αποτελεί πιθανώς την είσοδον μεγαλυτέρου σπηλαίου όπερ εχρησιμοποιήθη κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους ως Κατακόμβη, παρόμοιον με εκείνο όπερ ανευρέθη εν τη γείτονι νήσω Μήλω.

Ατυχώς αι εργασίαι των ανασκαφών ανεκόπησαν εν τη τοποθεσία ταύτη. Ελπίζεται δε ότι συνεχιζομένων των εργασιών τούτων θα έλθωμεν εις φως σπουδαία ευρήματα της Χριστιανικής περιόδου ή και παλαιότερων εποχών άτινα θα επιχύσωσι πληρέστερον  φως εις την Προιστορικήν και Χριστιανικήν εποχήν της νήσου Κιμώλου.

Υ.Γ.: Παρακαλείσθε θερμά όσοι γνωρίζετε την εν λόγω κατακόμβη να μην  επιχειρήσετε να μπείτε στο εσωτερικό της, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή σας.

( Η φωτογραφία με το πήλινο αγγείο αποτελεί έκθεμα του Αρχαιολογικού Μουσείου Κιμώλου)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου